top of page

INDIVIDUÁLNA DOTÁCIA z rozpočtu BSK 2023

Updated: Jun 16, 2023

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie INDIVIDUÁLNYCH DOTÁCIÍ z rozpočtu BSK na rok 2023. V tomto článku sú prehľadne zhrnuté základné predpoklady uchádzača o dotáciu. Na konci článku je link ktorý Vás nasmeruje rovno na registračný formulár BSK.Ak máte záujem o získanie finančnej podpory na realizáciu svojho projektu v oblasti kultúry, športu, sociálnych služieb, životného prostredia alebo iných verejnoprospešných aktivít, môžete sa prihlásiť do výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie INDIVIDUÁLNYCH DOTÁCIÍ z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) na rok 2023. Z dotácie Vám vieme zriadiť nabíjaciu stanicu pre elektro bicykle vo Vašom meste, obci alebo reštaurácii... NS NaiBajk PowerBox


ÚČELOM DOTÁCIE JE:

• Účasť na financovaní spoločných úloh v záujme rozvoja územia BSK v prípade, ak je žiadateľom obec, mesto alebo mestská časť;

• Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov v zmysle VZN č. 5/2020 o poskytovaní dotácií v znení VZN č. 4/2021.


TERMÍN PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ

V zmysle tejto výzvy je možné žiadosti o dotáciu podávať priebežne v termíne od 1.5.2023, maximálne však do 29.9.2023 do 12:00 hod. alebo do vyčerpania finančných prostriedkov, pričom uznané budú len náklady vzniknuté od termínu vyhlásenia výzvy do konca kalendárneho roka 2023. Žiadosť je potrebné podať elektronicky prostredníctvom Dotačného systému BSK.


KTO MÔŽE POŽIADAŤ O DOTÁCIU?

• obec, mesto alebo mestská časť na území BSK;

• organizácia zriadená obcou, mestom, mestskou časťou na území BSK (napr. rozpočtová organizácia, príspevková organizácia);

• právnická osoba so sídlom na území BSK (napr. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, registrovaná cirkev, obchodná spoločnosť a pod.);

• fyzická osoba – podnikateľ so sídlom na území BSK;

• právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ, ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území BSK alebo poskytujú služby obyvateľom BSK.

O dotáciu nemôže požiadať organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.


AKÁ JE MAXIMÁLNA VÝŠKA INDIVIDUÁLNEJ DOTÁCIE A AKÁ SUMA JE K DISPOZÍCII

• Na podporu projektov vo forme individuálnych dotácií je vyčlenených 500 000 EUR;

• na jeden projekt je žiadateľ oprávnený žiadať minimálne 1 000 EUR a maximálne 5 000 EUR;

• spoluúčasť na financovaní sa nevyžaduje


POZRITE SI INŠTALÁCIE PREDOŠLÝCH USPEŠNÝCH ŽIADATEĽOV

Ak prechádza Vašou obcou, alebo je neďaleko obce cyklotrasa pozrite si pár dôvodov prečo si zriadiť nabíjaciu stanicu

142 views0 comments

Comments


bottom of page