top of page

Individuálny dotácia BSK na rok 2022

Požiadať o finančné prostriedky môžete už len do konca septembra.

Predseda BSK dňa 11.4.2022 vyhlásil Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií v rámci schémy Individuálne dotácie na rok 2022.
KTO MÔŽE POŽIADAŤ O DOTÁCIU?

✓ obec, mesto alebo mestská časť na území BSK;

✓ organizácia zriadená obcou, mestom, mestskou časťou na území BSK (napr. rozpočtová organizácia, príspevková organizácia);

✓ právnická osoba so sídlom na území BSK (napr. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, registrovaná cirkev, obchodná spoločnosť a pod.);

✓ fyzická osoba – podnikateľ so sídlom na území BSK;

právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ, ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území BSK alebo poskytujú služby obyvateľom BSK.AKÁ JE MAXIMÁLNA VÝŠKA INDIVIDUÁLNEJ DOTÁCIE A AKÁ SUMA JE K DISPOZÍCII

Na podporu projektov vo forme individuálnych dotácií je vyčlenených 500 000 EUR;

✓ na jeden projekt je žiadateľ oprávnený žiadať minimálne 1 000 EUR a maximálne 5 000 EUR

✓ v rámci výzvy nie je povinné spolufinancovanie zo strany žiadateľa


Detailné informácie na tomto linku: https://bratislavskykraj.sk/individualne-dotacie/


13 views0 comments

댓글


bottom of page