top of page

Podpora cyklistickej dopravyInvestície do cyklistickej infraštruktúry sú jednou z kľúčových podmienok rozvoja udržateľnej dopravy. Napriek tomu, že Slovensko má už od mája roku 2013 prijatú Národnú stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, ktorej cieľom bolo dosiahnutie 10 % podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce v roku 2020, naďalej v tomto smere výrazne zaostáva.

Nadchádzajúce programové obdobie 2021 – 2027 sa javí ako ideálna možnosť posunúť krajinu o krok vpred v oblasti rozvoja udržateľnej mobility. Dôvodom je skutočnosť, že značný balík finančných prostriedkov v podobe grantov a dotácií by mal v najbližších rokoch smerovať práve do tejto oblasti.


Aké oblasti sú podporované?

Z grantov a dotácií na podporu cyklistickej dopravy môžete podporiť viacero aktivít. Spadajú medzi ne napríklad budovanie nových cyklotrás či rekonštrukcia tých starých. Okrem toho medzi oprávnené aktivity patrí aj vytvorenie prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry – odstavné zariadenia pre bicykle (t. j. cyklistické stojany a chránené parkoviská pre bicykle), vrátane príslušenstva (napr. servisné stojany pre bicykle a nabíjacie stanice pre elektrobicykle).

Predpokladá sa, že dominantným zdrojom podpory cyklodopravy na Slovensku budú v nasledujúcich rokoch Plán obnovy (a odolnosti) a eurofondy (EŠIF). Z Plánu obnovy budú podporené projekty výstavby cyklotrás v mestách a obciach združených v územiach Udržateľného mestského rozvoja (UMR).

Očakáva sa, že značná časť zdrojov bude využitá na výstavbu parkovacích miest určených pre bicykle na železničných staniciach. Cieľom takýchto investícií je dosiahnutie zvýšenia spomínaného podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce.

Z prostriedkov EŠIF sa naopak predpokladá realizácia cyklodopravných projektov v územiach, ktoré nespadajú pod UMR. Tým sa vylučuje riziko duplicitného financovania. Zároveň sa tým zabezpečuje jednoznačný výklad zacielenia investícií pre potenciálnych prijímateľov. Schválené projekty v oblasti cyklistickej dopravy budú nadväzovať na platné strategické dokumenty jej rozvoja (napr. regionálne a lokálne plány udržateľnej mobility; PUM).

Ako ďalšie zdroje financovania je možné využiť finančné prostriedky poskytované Ministerstvom dopravy a výstavby SR (MDV SR), ako aj Nórske fondy či rôzne lokálne granty.


Kto môže žiadať o dotácie?

Hlavným prijímateľom podpory v tejto oblasti sú mestá a obce. Do výziev sa však môžu zapojiť aj vyššie územné celky (VÚC), rozpočtové organizácie či neziskový sektor.

Výstavba cyklistickej infraštruktúry je kľúčovým predpokladom zapojenia cyklistickej dopravy do deľby prepravnej práce v mestách, ich aglomeráciách a priľahlom zázemí (vrátane priemyselných parkov). Ide o ekologickú formu dopravy, ktorá je spojená s veľmi nízkou úrovňou hlučnosti. Ide tiež o mód dopravy, ktorý neprodukuje žiadne škodlivé emisie.

Zdroj: cyklokoalícia

33 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page