top of page

Výzva č.2 Podpora výstavby cyklistickej infraštruktúryCieľ výzvy: Podpora výstavby cyklistickej infraštruktúry, ktorá svojim charakterom podporí zvýšenie podielu cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce pri dochádzke do zamestnania a škôl a pri prestupe na železničnú dopravu.

Oprávnení žiadatelia:

 • samosprávy: vyššie územné celky (VÚC), mestá, resp. mestské časti a obce v oprávnenom území, MAPA OPRÁVNENCH ÚZEMÍ

 • združenia miest, mestských častí a obcí, z ktorých aspoň jedna leží v oprávnenom území, a rozpočtové alebo príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo mesto, mestská časť, prípadne obec v oprávnenom území,

 • Železnice Slovenskej republiky

Oprávnené výdavky:

 • výstavba, stavebné úpravy alebo rekonštrukcia cyklistickej infraštruktúry, ktorá spája obce s mestami a slúži na dochádzanie do práce alebo do školy

 • náklady na prípravu projektu, vrátane odborného posudku a procesu verejného obstarávania

 • náklady na vedenie stavebného denníka a na zriadenie vecného bremena

Výška príspevku:

 • minimálna ani maximálna výška príspevku na jednu žiadosť nie je stanovená

 • nie je stanovená podmienka povinného spolufinancovania

Lehota na podanie žiadosti:

 • august 2023 až 8. január 2024

Postup podania žiadosti:

 • žiadosť sa podáva prostredníctvom Informačného a monitorovacieho systému plánu obnovy (ISPO)

 • žiadosť musí byť doručená do 8. januára 2024

Kritériá hodnotenia žiadostí:

 • kritériá hodnotenia sú uvedené v výzve

 • Výsledky výzvy:

 • výsledky výzvy budú zverejnené na webovom sídle ministerstva dopravy Slovenskej republiky

Záver:

Táto výzva predstavuje významnú príležitosť pre obce na Slovensku na získanie finančných prostriedkov na výstavbu cyklistickej infraštruktúry. Obec by sa mala o tejto možnosti informovať a zvážiť, či a ako by mohla využiť túto príležitosť na zlepšenie cyklistickej infraštruktúry vo svojej obci.

Podrobnejšie informácie o výzve sú dostupné na webovom sídle ministerstva dopravy Slovenskej republiky. MINDOP


88 views0 comments

Comentários


bottom of page