top of page

Dotácia Žilinský samosprávny kraj do 12.5.2023

V Ý Z V A Žilinského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z dotačného programu Regionálne dotácie z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na rok 2023 CELÉ ZNENIE


OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ

1. obec na území Žilinského samosprávneho kraja,

2. právnická osoba, iná ako obec, so sídlom na území Žilinského samosprávneho kraja (napr. nezisková organizácia, občianske združenie, záujmové združenie právnických osôb, nadácia a pod.),

3. fyzická osoba – podnikateľ s trvalým pobytom na území Žilinského samosprávneho kraja


VÝŠKA DOTÁCIE

minimálna výška dotácie na jednu žiadosť: maximálna výška dotácie na jednu žiadosť: 900,- € do 5 000, -€

Spolufinancovanie žiadateľom: Žiadateľ je povinný spolufinancovať podporovanú činnosť najmenej vo výške 20 % z výšky poskytnutej dotácie. Prijímateľ dotácie je povinný vykonať aj vyúčtovanie povinného spolufinancovania.


ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE

1. Termín na podanie (doručenie) úplnej žiadosti o poskytnutie dotácie: do 12.05.2023

2. Žiadosť o poskytnutie dotácie sa podáva prostredníctvom elektronického systému dostupného na https://DotacieZSK.egrant.sk

3.


KONZULTÁCIE

Poskytovanie informácií o tejto výzve: e-mail: dotacie@zilinskazupa.sk;

Ing. Eva Šimalčíková, Mgr. Martina Gazdíková, tel. číslo: 041/50 32 315, 041/50 32 201


Súvisiace právne predpisy s výzvou: Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja č. 63/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4, ktoré je zverejnené na webovom sídle www.zilinskazupa.sk.

130 views0 comments

Comments


bottom of page