top of page

Dotácia pre Banskobystrický samosprávny kraj na rok 2024 spustená...

V Ý Z V A Banskobystrického samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti rozvoja cestovného ruchu na rok 2024


OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ

1. mestá a obec na území Banskobystrického kraja,

2. právnická osoba, iná ako obec, so sídlom na území BBSK (napr. nezisková organizácia, občianske združenie, záujmové združenie právnických osôb, nadácia a pod.),


VÝŠKA DOTÁCIE

minimálna výška dotácie na jednu žiadosť: maximálna výška dotácie na jednu žiadosť: 3.000,- € do 10 000, -€

Spolufinancovanie žiadateľom: Žiadateľ je povinný spolufinancovať podporovanú činnosť najmenej vo výške 20 % z výšky poskytnutej dotácie. Prijímateľ dotácie je povinný vykonať aj vyúčtovanie povinného spolufinancovania.


ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE

1. Termín na podanie (doručenie) úplnej žiadosti o poskytnutie dotácie: do 31.10.2023

2. Dotácia podľa VZN BBSK č. 38/2019 môže byť poskytnutá len na základe riadne vyplnenej žiadosti o poskytnutie dotácie v elektronickej forme, ktorá bude obsahovať všetky povinné prílohy v zmysle výzvy. Formulár žiadosti je dostupný na Dotácie na regionálny rozvoj a rozvoj cestovného ruchu | BBSK. Neoddeliteľnou súčasťou elektronickej žiadosti sú všetky povinné prílohy v zmysle výzvy.

Podanie žiadosti je elektronické a veľmi jednoduché, Radi Vám pripravíme rozpočet a ponuku potrebnú do žiadosti. V oblasti rozvoja cestovného ruchu Vám vieme dodať doplnkovú cyklistickú infraštruktúru, od cyklostojanov cez nabíjacie stanice, servisné stojany a solárne prístrešky. Viac informácii nájdete na našom Blogu


24 views0 comments

Commentaires


bottom of page