top of page

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)

Tento dokument je výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) na projekty zamerané na adaptáciu na zmenu klímy. Ak máte záujem o túto príležitosť, tu je niekoľko dôležitých informácií, ktoré by ste mali vedieť:

Cieľ výzvy: Podporiť projekty, ktoré prispievajú k zvýšeniu odolnosti a adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy v rámci územia BSK, najmä v oblastiach verejnej dopravy, verejnej zelene, vodného hospodárstva a ochrany pôdy.

  • Podmienky účasti: Žiadateľom môže byť právnická osoba so sídlom na území BSK, ktorá je vlastníkom, nájomcom alebo správcom nehnuteľnosti, na ktorej sa má projekt realizovať. Žiadateľ musí mať vyrovnané finančné záväzky voči BSK a nemôže byť v konkurze, reštrukturalizácii alebo likvidácii.

  • Výška dotácie: Maximálna výška dotácie je 25 000 € na jeden projekt. Spolufinancovanie projektu zo strany žiadateľa musí byť minimálne 25 % z celkových oprávnených nákladov projektu. Celkový rozpočet výzvy je 500 000 €.

  • Termín podania žiadosti: Žiadosť o poskytnutie dotácie je potrebné podať elektronicky prostredníctvom portálu [dotacie.region-bsk.sk] do 31. mája 2023. Žiadosť musí obsahovať popis projektu, rozpočet, harmonogram, čestné prehlásenie a ďalšie prílohy podľa výzvy.

  • Hodnotenie žiadostí: Žiadosti budú hodnotené odbornou komisiou podľa nasledujúcich kritérií: kvalita projektu, počet realizovaných aktivít zameraných na adaptáciu na zmenu klímy, finančná stránka projektu, miera spolufinancovania projektu a prínos projektu pre zvýšenie miery adaptácie na zmenu klímy v rámci územia BSK. Výsledky hodnotenia budú zverejnené na webovej stránke BSK.

Ak chcete získať viac informácií o výzve, môžete si prečítať celý dokument [tu] alebo kontaktovať pracovníka Inštitútu regionálnej politiky BSK Mgr. Martina Adámika na e-mailovej adrese martin.adamik@region-bsk.sk alebo na telefónnom čísle +421 911 337 743. Prajem vám veľa úspechov pri príprave a realizácii vašich projektov.

Poznámka: z tejto dotácie sa nedajú budovať nabíjacie stanice pre elektro bicykle, ale napríklad solárne prístrešky a autobusové zastávky

14 views0 comments

Comments


bottom of page